Patientenkät Capio Vårdcentral Sävja

 

Du har under det gångna halvåret varit i kontakt med den psykosociala resursen - vår psykoterapeut och våra psykologer - på Sävja vårdcentral.

Vår ambition är att snabbt erbjuda hjälpsamma psykologiska insatser. För att säkerställa att våra patienter är nöjda med de insatser som erbjuds och för att utveckla vår verksamhet vidare har vi tagit fram denna enkät. Vi är mycket intresserade av din upplevelse av kontakten med oss och är tacksamma om du besvarar enkäten.

Du besvarar enkäten genom att för varje fråga välja det svarsalternativ som bäst beskriver din upplevelse. Ditt deltagande är anonymt och dina svar kommer att analyseras tillsammans med andra deltagares.

En kommentar om sekretess
Den här enkäten är anonym.
Ditt deltagande i denna enkät kommer inte innehålla någon identifierande infomation om dig, om inte någon specifik fråga i enkäten uttryckligen frågar om det. Om du angav en behörighetskod för att komma in i denna enkät kommer den inte att sparas med dina svar. Behörighetskoderna hanteras i en separat databas och kommer endast att uppdateras för att visa om du fullföljt (eller inte fullföljt) din enkät. Det finns inget sätt att koppla behörighetskoderna till svaren.

Tillgänglighet

*

I vilken grad upplever du att vårdcentralens psykosociala resurs är tillgänglig när du behöver det?

Help

1 = Jag upplever inte att den psykosociala resursen är tillgänglig.

3 = Jag upplever att den psykosociala resursen är ganska tillgänglig

5 = Jag upplever att den psykosociala resursen har hög tillgänglighet

Hjälpsamhet

* I vilken grad upplever du att vårdcentralens psykosociala resurs kan hjälpa dig hantera de problem du sökt för?
Help

1 = Jag har inte fått hjälp

3 = Jag har fått viss hjälp

5 = Jag har fått stor hjälp

Bemötande

* I vilken grad upplever du att den psykosociala resursen bemött eller bemöter dig på ett respektfullt sätt?
Help

1 = Bemötandet har inte varit respektfullt

3 = Bemötandet har varit ganska respektfullt

5 = Bemötandet har varit mycket respektfullt

Dina kommentarer

Har du några andra tankar kring din kontakt med vårdcentralens psykosociala resurs? Vi är tacksamma för synpunkter, kommentarer och förslag.